www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 


Welcome!
Multiple choice exercises

You can practise your English with free interactive exercises. If you register you can have your own page of activity history and you can get interactive exercises directly into your e-mail box. Teachers can create virtual classes for their students.

 
Instructions Level   Quiz    
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Lower intermediate business vocabulary: marketing multiple choice  
vyberte najlep?ie slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa obchodu a obchodovania. Advanced business vocabulary: marketing multiple choice  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy týkajúce sa investícií a trhu s cennými papiermi. Upper intermediate business vocabulary: akcie a skupovanie akcií multiple choice  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili zlo?ené výrazy a frázy týkajúce sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate business vocabulary: ?udské zdroje multiple choice  
Vyberte vhodné slovo tak, aby ste vytvorili správne zlo?ené výrazy týkajúce sa ľudských zdrojov. Advanced business vocabulary: ?udské zdroje multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Vyberte správny tvat v?eobecného podstatného mena s rovnakým kore?om ako slovo pred zátvorkami. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vyberte vhodné slovo podľa opisu. Advanced general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vyberte opisu najvhodnej?ie slovo. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vyberte správny tvar nasledujúcich slov. Vysvetlenie vám pomo?e. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Vyberte slovo, ktoré sa najlep?ie hodí k definícii. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Instructions Level   Quiz    
Vyberte najvhodnej?ie negatívne sloveso k jeho opisu. Upper intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Nájdite najvhodnej?ie slovo, ktoré je opísané. Lower intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Vyberte správnu predponu tak, aby ste vytvorili prídavným menám ich záporné tvary. Pre-intermediate general vocabulary: prídavné mená multiple choice  
Vyberte záporný tvar slov. Vysvetlenia vám pomo?u doplniť slovnú zásobu. Pre-intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
Kto je táto osoba? Vysvetlenie vám pomo?e vybrať správne slovo. Lower intermediate general vocabulary: slovotvorba multiple choice  
More exercises:
 7  6  5   4   3   2   1  Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.