www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 English grammar, and vocabulary exercises grouped by topic.


Existing exercises

If you cannot find what you are looking for, make sure you bookmark our website and come back later. We are adding new exercises every week.
Planned exercises

English vocabulary topics for ESL/EFL students:

biznis hovorové slová používané v obchode o financiách  
charakter a osobnos? prídavné mená na opis ?udkého charakteru a osobnosti  
?iny a ?innosti slovesá, ?o robia veci, ?o robia ?udia, pohyby  
?ísla desatinné ?ísla, radové ?íslovky, matematické výrazy, zápisy  
cudzie slová cudzie slová a výrazy koreniace vo francúzštine, latin?ine, gré?tine... používané v hovorovej angli?tine  
frázové slovesá sloveso + predložkové frázy (take off, give up)  
krajiny a národnosti jazyky, geografia, národnosti, ?udia  
?udské telo ?udské telo od hlavy po paty, životné orgány, stavba ?udského tela  
mestá a okolie ?asti miest a slová na rozprávanie o miestach, orientácia v meste, vidiek  
oble?enie detské oble?enie, oble?enie pre mužov a ženy, športové oble?enie  
práca práca, obchod, priemysel, priemyselné vz?ahy, zamestnania  
právo a poriadok zlo?in a trest, obchádzanie a porušovanie zákona, pravidlá, pojednávania a súdne príkazy  
prídavné mená kvality, porovnávacie, superlatívy, zložené prídavné mená, akostné prídavné mená  
rodina narodenia, svadby, úmrtia, ?lenovia rodiny, rodinné vz?ahy, predkovia a nasledovníci  
slovotvorba predpony, prípony, zložené slová, zložené podsatné mená, zložené prídavné mená  
športy a hry olympijské a neolympijské hry, atletika, loptové hry, zimné-letné športy, vo?ný ?as, rekreácia  
svet rastlín po?nohospodárstvo, príroda, lesy, ovocie, zelenina. rastlinná biológia  
svet zvierat domáce zvieratá, divé zvieratá, skupiny zvierat, stavba tela zvierat  
umenie a zábava hudba, divadlo, televízia, tanec, klasické umenie, vizuálne umenie, herecké umenie, humor, literatúra  
vyjadrenia ?asu vyjadrenie a meranie ?asu, ?asové prejavy, frekvencia a pravidelnos?  

English grammar exercises grouped by items

budúce ?asy jednoduchý budúci ?as, budúci priebehový ?as, predbudúci a predbudúci priebehový ?as 
?leny správne použitie ?lenov a/an/the 
frázové slovesá sloveso + predložkové frázy (take off, give up) 
hláskovanie ?ítanie - hláskovanie a interpunk?né cvi?enia, slová s ve?ými písmenami, interpunk?né znamienka 
minulé ?asy jednoduchý minulý ?as, minulý priebehový ?as, predminulý a predminulý priebehový ?as 
modálne slovesá must, can, may, would, should, could, might, ought to, have to, need, mustn't (prítomý a minulý ?as) 
otázky tvorenie otázok v angli?tine - zmiešané ?asy 
plurál nepravidelné a pravidelné množné ?ísla (man-men, ox-oxen, fish-fish) 
po?ítate?né/nepo?ítate?né much/many 
podmienky prítomné, minulé, budúce podmienky (prvé, druhé, tretie a nulté podmienky) 
pomocné slovesá ako a kedy použi? pomocné slovesá (do, did, have, be) 
predložky predložky miesta a ?asu (at, in, on, after, before, under, by, to, with, without, over, below) 
prídavné mená porovnávacie prídavné mená a akostné prídavné mená, pravidelné a nepravidelné tvary prídavných mien 
prítomné ?asy jednoduchý prítomný ?as, prítomný priebehový ?as, predprítomný a predprítomný priebehový ?as 
rôzne zmiešané alebo nedefinované (bežné chyby v anglickej gramatike) 
slovesné ?asy prítomné, minulé, budúce ?asy (zmiešané) 
sloveso + ing a sloveso + neur gerund alebo neur?itok? - need to go, like fishing, want to eat, stopped to eat, stopped eating 
sloveso + predložka pozrie? 
some/any somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere (otázky a zápory) 
there is/there are použitie konštrukcie there is/there are vo všetkých prítomných, minulých a budúcich ?asoch 
trpný rod trpný rod vo všetkých prítomných, minulých , budúcich ?asoch 
zámená osobné zámená, privlast?ovacie zámená - on, jeho, jemu 

Business English vocabulary topics:

akcie a skupovanie akcií zlú?enie podnikov, trh cenných papierov a všetko týkajúce sa investícií 
?udské zdroje personálny manažment, zamestnania a kariéra, zdravie a bezpe?nos?, nábor, pracovné vz?ahy 
marketing stanovenie cien, predaj, reklamný predaj 
obchodné idiómy idiómy, zložené slová a frázové slovesá používané vo svete obchodu 
obchodné právo autorské práva, etika, neetika 
ú?tovníctvo a financie bežné a menej obvyklé slová používane vo svete ú?tovníctva a financií 
Existing exercises:

We are preparing the following interactive online exercises::

English vocabulary topics for ESL/EFL students:

americká angli?tina vs. britská angli?ti rozdiely medzi angli?tinou v USA/Kanade a Ve?kej Británii Coming soon! 
budovy a verejné inžinierstvo rozne typy budov a ich ?astí, interiéry, konštrukcie Coming soon! 
dopravné prostriedky a cestovanie typy dopravných prostriedkov, prístupové ?asti Coming soon! 
hore a dole Coming soon! 
idiomy bežné a zriedkavé idiomy používané v hovorovej angli?tine Coming soon! 
jedlo a nápoje pe?enie, jedenie a pitie, jedlo a nápoje, príchute a chute, jedlá Coming soon! 
?udskíá komunikácia písaná a hovorová angli?tina, re? tela, média Coming soon! 
matúce slová falošní priatelia, bežné chyby urobené ESL/EFL študentami Coming soon! 
nálady slová na vyjadrenie postojov a nálad Coming soon! 
none Coming soon! 
osobné financie slová spojené s osobnými financiami v hovorovej angli?tine Coming soon! 
politika a ekonomika makroekonomika, vojna, mier, neyamestnanos?, systém vlády, vo?by, medzinárodná politika Coming soon! 
postoje a viery vyjadrenie názoru, postoje, viery a názory, vedenie a porozumenie Coming soon! 
pr94ina a efekt ?o sposobolo ?o a ?o sú dosledky Coming soon! 
pravdepodobnos? - potreba bežnos?, potreba, pravdepodobnos? Coming soon! 
tvary rozne tvary, ktoré možu by? užito?né v hovorovej angli?tine Coming soon! 
veci okolo nás náradie, nábytok, domácnos?, každodenné predmety Coming soon! 
ve?kos?, množstvo, rozmery, miery ako opísa? predmet pomocou primeraných prídavných mien Coming soon! 
výpo?tová technika telekomunikácie, po?íta?e, vysielanie, internet Coming soon! 
zdravie a choroba prvá pomoc, nemocnica a lekári, typy ochorení a ich lie?enie, užito?né konverza?né frázy Coming soon! 
zem a vonkajší priestor vesmír, astronómia, kartografia, prosredie, po?asie, klíma a meteorológia, geológia Coming soon! 

English grammar exercises grouped by items:

Business English vocabulary topics:

bankovníctvo otázky pe?azí, mena Coming soon! 
kancelária administratíva, manažment, prax v kancelárii Coming soon! 
medzinárodný marketing export Coming soon! 
none none Coming soon! 
osobné financie najbežnejšie slová týkajúce sa financií Coming soon! 
písomný prejav zhrnutia, poznámky a správy, pochopenie obchodných údajov Coming soon! 
poistenie slová a výrazy zo sveta pois?ovníctva Coming soon! 
reklama nau?te sa ?o reklamné agentúry používajú na vyjadrenie podfukov v obchode Coming soon! 
riešenie problémov s?ažnosti a ospravedlnenia Coming soon! 
továrenská výroba postupy, priemysel Coming soon! 
vláda a politika makroekonomika, dane, centrálne bankovníctvo, asociácie, nezamestnanos? Coming soon! 
výpo?tová technológia programovanie, spracovávanie dát týkajúcich sa sveta obchodu Coming soon! 
zasadania jazyk zasadacích miestností Coming soon! Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.