www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Finnish View this page in English
 
'HLÁSKOVANIE'

?ítanie - hláskovanie a interpunk?né cvi?enia, slová s ve?ými písmenami, interpunk?né znamienka
 
Instructions Level   Quiz    
Opravte v?etky hláskové chyby v slovách a vysvetleniach. V ka?dom slove alebo jeho definícii je jedna chyba. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte v?etky hláskové chyby v slovách a vysvetleniach. V ka?dom slove alebo jeho definícii je jedna chyba. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte v?etky hláskové chyby v týchto podstaných menách - osobných podstatných menách - setoch vysvetlení. 1 veta = chyba Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Oops! Nájdite a opravte hláskové chyby v ľu?och a ich definíciách. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
V nasledujúcich slovách a/alebo ich definíciách sú nejaké hláskové chyby. Niektoré sú správne. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
V ka?dej nasledujúcej vete je jedna chyba. Nájdite ju a opravte. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
V ka?dom nasledujúcom slove alebo definícii je jedna chyba. Nájdite ju a opravte. Lower intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych slovesách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych podstatných menách a ich definíciách. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte hláskové chyby v nasledujúcich negatívnych podstatných menách a ich definíciách. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Instructions Level   Quiz    
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich pároch záporných slov a ich definícií. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Nájdite hláskové chyby v týchto v?eobecných podstatých menách a ich definíciách. Niektoré vety sú správne. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich slovách a ich definíciách. Niektoré vety sú správne. Upper intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte v?etky hláskové chyby v nasledujúcich slovách týkajúcich sa ľudských zdrojov. Advanced grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  
Opravte hláskové chyby v týchto vetách týkajúcich sa ľudských zdrojov. Pre-intermediate grammar: hláskovanie Rebuild the sentences  

'HLÁSKOVANIE'
?ítanie - hláskovanie a interpunk?né cvi?enia, slová s ve?ými písmenami, interpunk?né znamienka 
Mini sitemap:
Homepage | Choose an exercise | Exercises for beginners | Elementary exercises | Pre-intermediate exercises | Lower-intermediate exercises | Upper-intermediate exercises | Advanced exercises | Professional exercises | Gramatické cvi?enia, | Cvi?enia-slovná zásoba | Business English exercises | Crosswords | Multiple choice exercises | Fill in the gaps exercises | Put in the words exercises | About us | Virtual classes| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


What is nonstopenglish.com?
You can practise your English grammar and Vocabulary with free interactive exercises. Learn new words easily. Exercises are for all levels. There are also a lot of Business English exercises. Teachers can get printable exercises to their mailboxes.