www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z handlem i marketingiem Advanced S?ownictwo Business English: marketing Fill in the empty spaces  
Utwórz wyra?enia i frazy zwi?zane z rynkiem inwestycji, papierów waro?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Proficiency S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi Fill in the empty spaces  
Wybierz najlepsze zako?czenie aby uzupe?ni? podane powiedzenia angielskie zwi?zane z prac?. Advanced S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Zamie? niepoprawne s?owa w podanych powiedzeniach angielskich zwi?zanych z prac?. Proficiency S?ownictwo ogólne: praca Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu multiple choice  
W podanych czasownikach z?o?onych (phrasal verbs) brakuje przyimków - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Rebuild the sentences  
Wstaw podane przyimki aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Advanced S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Put in the words from the wordlist  
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Zast?p b??dne s?owa aby utworzy? rzeczowniki zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing Rebuild the sentences  
W ka?dym z podanych zda? znajduje si? b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. (handel i marketing) Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Zast?p z?e s?owa poprawnymi aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Rebuild the sentences  
Po??cz podane wyra?enia z ich definicjami (inwestycje, rynek papierów warto?ciowych) Advanced S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane ze sportem i grami. Advanced S?ownictwo ogólne: sport i dyscypliny, zabawy Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.