www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Zast?p s?owa angielskie s?owami pochodzenia francuskiego Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Fill in the empty spaces  
Wpisz s?owa pochodzenia francuskiego po ich angelskich odpowiednikach. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Put in the words from the wordlist  
Wpisz s?owo pochodzenia francuskiego u?ywane powszechnie w j?zyku angielskim. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Crossword  
Popraw b??dy w pisowni w parach wyrazów pochodzenia francuskiego i ich angielskich odpowiednikach. B??dy znajduj? sie w s?owach pochodzenia francuskiego. Advanced Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z zakupami i sklepami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz s?owa zwiazane ze sklepami i zakupami. Advanced S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij poni?sze zdania warunkowe. (cytaty) Advanced Gramatyka: tryby warunkowe multiple choice  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych cytatach i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Znajd? b??dy gramatyczne w poni?szych trybach warunkowych i popraw je. Advanced Gramatyka: tryby warunkowe Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Proficiency Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij poni?sze zdania w stronie biernej. Proficiency S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij podane zdania w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna Rebuild the sentences  
Wype?nij luki aby utworzy? powiedzenia zwi?zane z prac?. Proficiency S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przyimek aby utworzy? czasowniki z?o?one (phrasal verbs) - j?zyk biznesu. Proficiency S?ownictwo Business English: idiomy w j?zyku biznesu Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 5   4   3   2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.