www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki w?a?ciwymi przyimkami. Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek multiple choice  
Wstaw poni?sze czasowniki w czasie Past Simple Lower intermediate Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
W ka?dym z poni?szych zda? znajduje si? jeden b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Przyimki w poni?szych zdaniach zosta?y b??dnie przyporz?dkowane. Znajd? je i popraw. Upper intermediate Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. Lower intermediate Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8  7  6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.