www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw odpowiednie wyraz aby uzupe?ni? zdania. ('okó? miasta') Lower intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Fill in the empty spaces  
Wstaw brakuj?ce wyrazy. (miasto) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Rebuild the sentences  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciw? nazw? zwierz?cia. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Crossword  
Uzupe?nij zdania wpisuj?c przedrostek do podanych s?ów. Upper intermediate unspecified type: Fill in the empty spaces  
Znajd? w?a?ciwe s?owa do uzupe?nienia luk. Lower intermediate unspecified type: multiple choice  
Popraw WSZYSTKIE b??dy w pisowni. Lower intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw przedrostek pred podanymi s?owami. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Popraw s?owa w nawiasach. Wpisz ca?e s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wpisz w?a?ciwe s?owo. Ka?de z nich b?dzie potrzebowa?o przedrostka. (np.: 'under'-, 'over'-, 'super'-, itd.) Upper intermediate unspecified type: Crossword  
Wstaw podane wyrazy do zda? poni?ej. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij zdania u?ywaj?c przedrostka i w?a?ciwej formy s?owa w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.