www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Testy wielokrotnego wyboru

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Dopasuj osob? do jej definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: praca multiple choice  
Dopasuj osob? do definicji. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Dopasuj osob? do definicji. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz w?a?ciwy przedrostek aby stworzy? nowe s?owa. U?yj przyk?adu jako wskazówki. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Choose the best tense. (Present Perfect, Past Simple, Future Simple, Past Continuous etc.)
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) multiple choice  
Choose the best way to complete the sentences
(Translated soon!)
Pre-intermediate Gramatyka: czasy (tenses) multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
7  6   5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.