www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Testy wielokrotnego wyboru

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Lower intermediate S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Wybierz w?a?ciwe s?owa aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z handlem i marketingiem. Advanced S?ownictwo Business English: marketing multiple choice  
Wybierz najlepszy wyraz aby utworzy? wyra?enia zwi?zane z inwestycjami, rynkiem papierów warto?ciowych. Upper intermediate S?ownictwo Business English: akcje, udzia?y, przej?cia multiple choice  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Pre-intermediate S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Wybierz najlepsze s?owo aby zbudowa? wyra?enia zwi?zane z Human Resources. Advanced S?ownictwo Business English: zarz?dzanie zasobami ludzkimi multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz poprawn? form? rzeczownika o tym samym rdzeniu co s?owo przed nawiasami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz najlepsze s?owo do definicji. Advanced S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz najlepszy opis do podanych wyrazów. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz w?a?ciw? form? podanych s?ów. Definicje pomog? Ci w wyborze. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz s?owo które najbardziej pasuje do definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz czasownik, który najbardziej pasuje do opisu. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wybierz przymiotnik, który najbardziej pasuje do opisu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Wstaw poprawne przedrostki aby stworzy? formy przecz?ce przymiotników. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki multiple choice  
Podaj form? przecz?c? podanych s?ów. Wyja?nienie pomo?e budowa? Twoje s?ownictwo. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Kim jest ta osoba? Obja?nienie pomo?e Ci odnale?? w?a?ciwe s?owo. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 7  6  5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.