www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw 'much' lub 'many' oraz w?a?ciw? form? rzeczowników w nawiasach. (np.: ___ (apple) = many apples) Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Fill in the empty spaces  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Lower intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij poni?sze zdania. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo multiple choice  
Popraw b??dy w poni?szych zdaniach. Niektóre zdania s? poprawne. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Rebuild the sentences  
Wstaw s?owa z listy. Pomy?l dlaczego s?owa s? w liczbie mnogiej lub pojedynczej. Pre-intermediate Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek aby utworzy? angielskie s?owa. Kieruj si? definicjami. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wstaw w?a?ciwy przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz rozwini?cia podanych skrótów. Kieruj si? wskazówkami przy ka?dym zdaniu. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wybierz s?owo, od którego powsta? dany skrótowiec (np. tv = television) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wstaw podane skrótowce przy ich definicjach. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz pe?ne wyrazy, od których powsta?y poni?sze skrótowce (np. tv=television). Rozwi?zaniem b?dzie kolejny skrótowiec i jego rozwini?cie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Znajd? w?a?ciwy przedrostek. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1 



 







mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.