www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 ?wiczenia z gramatyki i s?ownictwa pogrupowane tematycznie.


Istniej?ce ?wiczenia

Je?li nie znalaz?e? czego szukasz, dodaj nasz? stron? do 'ulubionych' i wró? tu pó?niej. Dodajemy nowe ?wiczenia co tydzie?.
Zaplanowane ?wiczenia

?wiczenia ze s?ownictwa dla ucz?cych si? angielskiego jako j?zyka obcego:

biznes s?owa powszechnie u?ywane w biznesie i finansach  
charakter i osobowo?? przymiotniki okre?laj?ce cechy charakteru i osobowo??  
cia?o ludzkie cia?o ludzkie od stóp do g?ów, istotne organy, anatomia ludzka  
czasowniki z?o?one (frazalne) czasownik + przyimek (take off, give up)  
czynno?ci i zachowania czasowniki, co robi? dane przedmioty, co robi? ludzie, poruszanie si?  
liczby u?amki, wyra?enia matematyczne, oznaczenia  
miasta, miasteczka i okolice cz??ci miasta, okre?lanie po?o?enia obiektów, poruszanie si? po mie?cie, tereny podmiejskie, wie?  
pa?stwa i narodowo?ci j?zyki, geografia, narodowo?ci, ludzie  
praca zawody, biznes, przemys?, relacje w biznesie, zaj?cia  
prawo i porz?dek zbrodnia i kara, przestrzeganie i ?amanie prawa, zasady, prawa, procesy i sprawy s?dowe  
przymiotniki okre?lanie cech, stopniowanie przymiotników, przymiotniki z?o?one  
rodzina urodziny, ?luby, cz?onkowie rodziny, relacje rodzinne, przodkowie, potomkowie  
sport i dyscypliny, zabawy sporty olimpijskie, dyscypliny sportu, sporty zimowe i letnie, czas wolny, rekreacja  
?wiat ro?lin rolnictwo, natura, lasy, owoce, warzywa, biologia ro?lin  
?wiat zwierz?t zwierz?ta udomowione, zwierz?ta dzikie, grupy zwierz?t, anatomia zwierz?t  
sztuka i rozrywka muzyka, teatr, telewizja, taniec, sztuka klasyczna, sztuka wizualna i nowoczesna, humor, literatura  
s?owa zapo?yczone s?owa i wyra?enia zapo?yczone z innych j?zyków (francuski, ?acina itd.) u?ywane w j?zyku angielskim  
s?owotwórstwo przedrostki, przyrostki, czasowniki z?o?one, rzeczowniki z?o?one, przymiotniki z?o?one  
ubrania, garderoba ubrania dla dzieci i doros?ych, odzie? sportowa  
wyrazy okre?laj?ce czas wyra?anie i mierzenie czasu, okre?lanie cz?stotliwo?ci i regularno?ci  

?wiczenia gramatyczne pogrupowane wed?ug tematów

czasownik + 'ing' lub + bezoko 'ing' (Gerund) czy bezokolicznik? - need to go, like fishing, want to eat, stopped to eat, stopped eating 
czasownik + przyimek 'look out' 
czasowniki modalne (modal verb must, can, may, would, should, could, might, ought to, have to, need, mustn't (czas tera?niejszy i przesz?y) 
czasowniki posi?kowe kiedy i jak poprawnie u?ywa? czasowników posi?kowych ('do', 'did', 'have', 'be') 
czasowniki z?o?one (phrasal ve czasownik + przyimek (take off, give up) 
czasy (tenses) czasy tera?niejsze, przesz?e i przysz?e 
czasy przesz?e Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple oraz Continuous 
czasy przysz?e Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple oraz Continuous 
czasy tera?niejsze Present simple, Present Continuous, Present Perfect Simple oraz Continuous 
dodatkowo ?wiczenia ró?ne (cz?sto pope?niane b??dy gramatyczne) 
liczba mnoga regularne i nieregularne formy rzeczowników, (man-men, ox-oxen, fish-fish) 
pisownia korekta tekstów - ortografia i interpunkcja, wielkie litery, znaki przestankowe 
przyimki poprawne u?ycie przyimków 'a'/'an'/'the' 
przymiotniki stopniowanie przymiotników, regularne i nieregularne formy przymiotników 
pytania tworzenie pyta? w j?zyku angielskim - ró?ne czasy 
rzeczowniki policzalne i niepo much/many 
some/any somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere (pytania i przeczenia) 
strona bierna strona bierna we wszystkich czasach gramatycznych 
test z przyimków przyimki okre?laj?ce czas, miejsce, po?o?enie (at, in, on, after, before, under, by, to, with, without, over, below) 
there is/there are poprawne u?ycie 'there is'/'there are' we wszystkich czasach 
tryby warunkowe tryby warunkowe w czasie tera?niejszym, przesz?ym i przysz?ym oraz zerowy tryb warunkowy 
zaimki zaimki osobowe, zaimki dzier?awcze - 'he', 'his', 'him' 

S?ownictwo Business English:

akcje, udzia?y, przej?cia fuzje, rynek papierów warto?ciowych, inwestycje finansowe 
idiomy w j?zyku biznesu wyra?enia idiomatyczne, s?owa z?o?one, czasowniuki z?o?one (phrasal verbs) u?ywane w ?wiecie biznesu 
ksi?gowo?? i finanse znane i mniej znane s?owa u?ywane w ksi?gowo?ci i finansach 
marketing strategie cenowe, sprzeda?, merchandising 
prawo w biznesie prawa autorskie, etyka zawodowa, etyka w Internecie 
zarz?dzanie zasobami ludzkimi zarz?dzanie personelem, stanowiska i kariera, BHP, rekrutacja, relacje w biznesie 
Istniej?ce ?wiczenia:

Przygotowujemy nast?puj?ce ?wiczenia interaktywne::

?wiczenia ze s?ownictwa dla ucz?cych si? angielskiego jako j?zyka obcego:

Angielski brytyjski i ameryka?ski naucz si? ró?nic pomi?dzy angielskim w USA/Kanadzie a Wielk? Brytani? Ju? wkrótce! 
budownictwo i in?ynieria typy budynków i ich cz??ci, wn?trza, budowanie budynków Ju? wkrótce! 
finanse osobiste terminy zwi?zane z finansami osobistymi w codziennym angielskim Ju? wkrótce! 
idiomy popularne i mniej popularne idiomy u?ywane w j?zyku angielskim Ju? wkrótce! 
informatyka telekomunikacja, komputery, przekazy radiowe i satelitarne, Internet Ju? wkrótce! 
jedzenie i napoje gotowanie, jedzenie i picie, pokarmy i napoje, smaki i gusta, kucharstwo, posi?ki Ju? wkrótce! 
komunikacja mi?dzyludzka j?zyk pisany i mówiony, j?zyk cia?a, media Ju? wkrótce! 
kszta?ty ró?ne okre?lenia kszta?tów przydatne w mówieniu po angielsku Ju? wkrótce! 
materia?y i wzory, tekstury ró?ne materia?y i wzory oraz tekstury Ju? wkrótce! 
mo?liwo?? – konieczno?? prawid?owo??, mo?liwo?? - konieczno?? - wyra?anie prawdopodobie?stwa Ju? wkrótce! 
nastroje okre?lanie nastroju i nastawienia osoby Ju? wkrótce! 
pojazdy i podró?owanie typy pojazdów, transport, cz??ci i akcesoria w podró?y Ju? wkrótce! 
polityka i gospodarka makroekonomia, wojna, pokój, bezrobocie, system rz?dów, wybory, polityka mi?dzynarodowa Ju? wkrótce! 
postawy i przekonania wyra?anie opinii, postawy, przekona?, zdania, wiedza i zrozumienie Ju? wkrótce! 
przedmioty wokó? nas narz?dzia, meble, gospodarstwo domowe, przedmioty u?ytku codziennego Ju? wkrótce! 
przyczyna i skutek jakie s? przyczyny i jakie skutki Ju? wkrótce! 
rozmiar, wielko??, wymiary jak opisa? przedmiot za pomoc? przymiotników Ju? wkrótce! 
s?owa cz?sto mylone 'fa?szywi przyjaciele', b??dy cz?sto pope?niane przez ucz?cych si? angielskiego Ju? wkrótce! 
w gór? i w dó? - Ju? wkrótce! 
zdrowie i choroby pierwsza pomoc, szpital i lekarze, typy chorób i leki, wyra?enia przydatne w rozmowie Ju? wkrótce! 
Ziemia i przestrze? kosmiczna wszech?wiat, astronomia, kartografia, zadagnienia ?rodowiskowe, pogoda, klimat i meteorologia, geologia Ju? wkrótce! 

?wiczenia gramatyczne pogrupowane wed?ug tematów:

S?ownictwo Business English:

bankowo?? zagadnienia finansowe, waluta Ju? wkrótce! 
biuro administracja, zarz?dzanie, praktyka w biurze, Ju? wkrótce! 
finanse osobiste najbardziej powszechne s?owa zwi?zane z pieni?dzmi i finansami Ju? wkrótce! 
informatyka praca na komputerze, przetwarzanie danych, komputery i biznes Ju? wkrótce! 
komunikaty, informacje na pi?mie podsumowania, streszczenia, noty, raporty, pos?ugiwanie si? danymi w biznesie Ju? wkrótce! 
marketing mi?dzynarodowy eksport Ju? wkrótce! 
produkcja fabryczna procesy i sposoby dzia?ania, przemys? Ju? wkrótce! 
reklama zobacz jak firmy reklamowe nazywaj? swoje sztuczki wykorzystywane w pracy nad reklam? Ju? wkrótce! 
rozwiazywanie problemów sk?adanie za?ale?, przepraszanie Ju? wkrótce! 
rz?d i polityka makroekonomia, podatki, bankowo?? centralna, stowarzyszenia, bezrobocie Ju? wkrótce! 
spotkania j?zyk spotka? i konferencji Ju? wkrótce! 
transport i dystrybucja transport i dystrybucja Ju? wkrótce! 
ubezpieczenia s?owa i wyra?enia zwi?zane ze bran?? ubezpiecze? Ju? wkrótce! mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.