www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom podstawowy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Elementary English Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Elementary English Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
Brakuje niektórych przyimków. Znajd? je i wstaw do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Elementary English Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Wstaw podane czasowniki aby utworzy? logiczne zdania. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wpisz krótkie odpowiedzi, wynikaj?ce z pyta?. Elementary English Gramatyka: czasowniki posi?kowe Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Perfect ('did' lub 'have done') Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple lub Present Continuous ('do' lub 'is diong') Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach we w?a?ciwym czasie Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw czasowniki w nawiasach w Past Simple ('did') lub Past Continuous ('was doing') Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing') Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie przysz?ym ('will' lub 'going to') Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Past Simple ('did') lub Past Continuous ('was doing'). Elementary English Gramatyka: czasy (tenses) Fill in the empty spaces  
Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie Present Simple ('do') lub Present Continuous ('is doing'). Elementary English Gramatyka: czasy tera?niejsze Fill in the empty spaces  
Wi?cej ?wicze?:
 7  6  5   4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.