www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom podstawowy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wype?nij luki przyimkami 'at', 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at', 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at' 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce miejsce) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wype?nij luki przyimkami 'at' 'in' lub 'on'. (przyimki okre?laj?ce miejsce) Elementary English Gramatyka: test z przyimków Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. (przyimki okre?laj?ce czas) Elementary English Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera jeden b??d. Znajd? go i popraw. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple. Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz w?a?ciwy przyimek. (przyimki okre?laj?ce miejsce, po?o?enie) Elementary English Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
Wstaw czasowniki w czasie Past Simple. Elementary English Gramatyka: czasy przesz?e Fill in the empty spaces  
Wybierz w?a?ciwy przyimek. (przyimki okre?laj?ce miejsce, po?o?enie) Elementary English Gramatyka: test z przyimków multiple choice  
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Elementary English Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Elementary English Gramatyka: test z przyimków Rebuild the sentences  
Wi?cej ?wicze?:
 7   6  5  4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.