www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia - poziom podstawowy

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Czym zajmuj? si? ci ludzie? Wstaw s?owa we w?a?ciwe miejsca. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Put in the words from the wordlist  
Kto wykonuje te rzeczy? Wstaw w?a?ciwe s?owa do zda?. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Put in the words from the wordlist  
Czym zajmuj? si? ci ludzie? Znajd? najlepsze okre?lenie. U?yj porawnej formy. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Crossword  
Kto wykonuje te rzeczy? Znajd? najlepsze okre?lenie. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wszystkie poni?sze zdania zawieraj? b??d gramatyczny. Znajd? je i popraw. Elementary English Gramatyka: dodatkowo Rebuild the sentences  
Popraw wszystkie b??dy w pisowni. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw w luki 'a', 'an' lub '-' (tam gdzie 'a' lub 'an' nie jest potrzebne) Elementary English Gramatyka: przyimki Fill in the empty spaces  
Kto wykonuje te czynno?ci? Beginner's English S?ownictwo ogólne: praca Fill in the empty spaces  
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa z listy. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Uzupe?nij poni?sze zdania. Elementary English Gramatyka: rzeczowniki policzalne i niepo Put in the words from the wordlist  
Wpisz w?a?ciwe s?owa zwi?zane ze stanem cywilnym. Beginner's English S?ownictwo ogólne: rodzina multiple choice  
Ka?de z poni?szych zda? zawiera b??d w pisowni. Znajd? go i popraw. Elementary English Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw s?owa zwiazane z ma??e?stwem. Elementary English S?ownictwo ogólne: rodzina Put in the words from the wordlist  
Wi?cej ?wicze?:
 7   6   5  4  3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.