www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Krzy?ówki

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Znajd? w?a?ciwe s?owa - ro?liny (Climbing lily is a ...) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Crossword  
Znajd? w?a?ciwe wyrazy (od szyi w gór?) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: cia?o ludzkie Crossword  
Wpisz poni?sze liczebniki porz?dkowe. (1st, 2nd, itd.) Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Czym zajmuj? si? ci ludzie? Znajd? najlepsze okre?lenie. U?yj porawnej formy. Elementary English S?ownictwo ogólne: czynno?ci i zachowania Crossword  
Kto wykonuje te rzeczy? Znajd? najlepsze okre?lenie. Elementary English S?ownictwo ogólne: praca Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (np.: Mr ____ shows lack of care for consequences.) Lower intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw odpowiedni 'przydomek' opisuj?cy osob? w kontek?cie zdania. (Np.: Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 s?owo) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Wstaw przymiotniki jako nazwiska osób opisanych definicjami. Np.: Mrs _____ cannot choose between two things. Rozwi?zanie: Mrs Indecisive cannot.... Upper intermediate S?ownictwo ogólne: charakter i osobowo?? Crossword  
Podaj s?owa od których utworzono poni?sze skrótowce (np. bike = bicycle) Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Wpisz pe?ne wyrazy, od których powsta?y poni?sze skrótowce (np. tv=television). Rozwi?zaniem b?dzie kolejny skrótowiec i jego rozwini?cie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Uzupe?nij krzy?ówk? s?owami z przedrostkiem. Rozwi?zaniem b?dzie kolejne takie s?owo. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest przymiotnik który oznacza 'not willing to be flexible' Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest rzeczowik który oznacza 'an embarassing situation'. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Crossword  
Rozwi?zaniem krzy?ówki jest przymiotnik który oznacza 'excessively forward'. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Wi?cej ?wicze?:
2  1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.