www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
Krzy?ówki

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Przymiotniki - wpisz ich odpowiedniki o przeciwnym znaczeniu a otrzymasz kolejne 3 przymiotniki. Beginner's English Gramatyka: przymiotniki Crossword  
Wpisz s?owo pochodzenia francuskiego u?ywane powszechnie w j?zyku angielskim. Proficiency S?ownictwo ogólne: s?owa zapo?yczone Crossword  
Wpisz w?a?ciwy termin zwi?zany z finansami w puste miejsca. (terminy podstawowe) Lower intermediate S?ownictwo Business English: ksi?gowo?? i finanse Crossword  
Wybierz w?a?ciwe s?owa zwi?zane z wiekiem. Elementary English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Uzupe?nij krzy?ówk? s?owami zwi?zanymi z koncertami i teatrami. Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: sztuka i rozrywka Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz nazw? potomstwa tych zwierz?t. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Crossword  
Wpisz s?owa o przeciwnym znaczeniu. Elementary English S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Owoce i warzywa. Elementary English S?ownictwo ogólne: ?wiat ro?lin Crossword  
Znajd? w?a?ciwe s?owo. Elementary English S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Znajd? s?owa odpowiednie do ich definicji. Poprawne rozwi?zanie utworzy kolejne wyra?enie. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: przymiotniki Crossword  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wybierz najlepsze s?owo do uzupe?nienia zda?. (miasto) Pre-intermediate S?ownictwo ogólne: miasta, miasteczka i okolice Crossword  
Wpisz nazw? zwierz?cia opisanego definicj?. Lower intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Crossword  
Wpisz w?a?ciwe s?owo. Ka?de z nich b?dzie potrzebowa?o przedrostka. (np.: 'under'-, 'over'-, 'super'-, itd.) Upper intermediate unspecified type: Crossword  
Napisz te cyfry s?ownie po angielsku. U?yj ma?ych liter. Beginner's English S?ownictwo ogólne: liczby Crossword  
Uzupe?nij zdania. U?yj przedrostków. Rozwi?zanie b?dzie nazw? schorzenia. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: brak kategorii Crossword  
Wi?cej ?wicze?:
 2  1 mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.