www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises Euro-lingua 
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Espanol Deutsch Cesky Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Witaj!
?wiczenia dla zaawansowanych

Je?li si? zarejestrujesz, b?dziesz mia? swoj? w?asn? stron? z wynikami dotychczas rozwi?zanych testów. Dodatkowo, interaktywne, motywuj?ce ?wiczenia b?d? wysy?ane na Twoj? poczt? e-mail. Nauczyciele mog? budowa? swoje w?asne klasy wirtualne.

 
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw s?owa do zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw s?owa do zda?. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wstaw poprawn? form? s?ów w nawiasach. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Fill in the empty spaces  
Wybierz poprawny przedrostek. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo Put in the words from the wordlist  
Wpisz poprawny przedrostek aby utworzy? nowe s?owa. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: s?owotwórstwo multiple choice  
Popraw b??dy w pisowni w poni?szych s?owach i ich definicjach. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Popraw b??dy w pisowni w poni?szych parach wyrazów i ich definicjach. W ka?dym zdaniu jest tylko jeden b??d. Upper intermediate Gramatyka: pisownia Rebuild the sentences  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t multiple choice  
Instrukcje Poziom   Quiz    
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
Wstaw ?e?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Fill in the empty spaces  
Wstaw ?e?ski/m?ski odpowiednik zwierz?cia opisanego w definicji. Upper intermediate S?ownictwo ogólne: ?wiat zwierz?t Put in the words from the wordlist  
W zdaniach brakuje przyimków. Znajd? gdzie i wstaw je do zda?. Nie zmieniaj kolejno?ci wyrazów. Upper intermediate Gramatyka: czasownik + przyimek Rebuild the sentences  
Uzupe?nij podane zdania w stronie biernej. Advanced Gramatyka: strona bierna multiple choice  
Wi?cej ?wicze?:
 12   11   10   9   8   7   6  5  4   3   2   1  mini-mapa strony:
Strona g?ówna | Wybierz ?wiczenie | ?wiczenia - poziom pocz?tkuj?cy | ?wiczenia - poziom podstawowy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany ni?szy | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany | ?wiczenia - poziom ?redniozaawansowany wy?szy | ?wiczenia dla zaawansowanych | ?wiczenia o tematyce bran?owej | ?wiczenia gramatyczne | ?wiczenia ze s?ownictwa | ?wiczenia - Business English | Krzy?ówki | Testy wielokrotnego wyboru | Wype?nianie luk | ?wiczenia ze wstawianiem s?ów | O nas | Klasy wirtualne| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


NonStopEnglish-informacje
Interaktywne ?wiczenia gramatyczne i leksykalne z j?zyka angielskiego on-line. E-learning za darmo. Motywuj?ce ?wiczenia w Twojej skrzynce e-mail.