www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Pou?ijte vhodné slovo z oblasti karetních her. V?ty za?ínejte KAPITÁLKAMI. Proficiency b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Jak nazýváme osoby p?sobící ve sfé?e sport? a sportovních her? Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Uve?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Ekonomika a finance. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te vhodné slovo a vytvo?te slovní spojení z oblasti Zam?stnanci a pracovní síly. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?ujte p?edpony a tvo?te anglická slova. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Vyberte nejvhodn?jší slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje multiple choice  
Opravte chybné výrazy a utvo?te náležitá slovní spojení odpovídající významu v?t s tematikou Lidských zdroj?. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte pravopisné chyby v uvedených v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Použijte slova z nabídky k vytvo?ení náležitých slovních spojení podle významu v?t z oblasti Lidských zdroj?. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Uvedená slovní spojení dosa?te na vhodná místa do v?t s tematikou Lidské zdroje. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
P?i?a?te daná slova k jejich definicím. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 5   4  3  2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.