www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení z oblasti Marketing a obchodní ?innosti. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Fill in the empty spaces  
Utvo?te slovní spojení z oblasti Investice a burza. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Fill in the empty spaces  
Dosa?te vhodné slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti Lidské zdroje. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: lidské zdroje Fill in the empty spaces  
Vyberte správné slovo pro dokon?ení anglických úsloví o práci. Advanced b?žná slovní zásoba: práce multiple choice  
V následujícíh po?ekadlech o práci nahra?te nevhodná slova správnými. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodnou p?edložku k frázovým sloves?m z oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy multiple choice  
V n?kterých v?tách chybí p?edložkové ?ásti použitých frázových sloves. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Rebuild the sentences  
Dopl?te p?edložky do frázových sloves používaných v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodn? frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Vyberte nejvhodn?j?í slovo k utvo?ení slovního spojení z oblasti marketingu a obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Nahra?te nevhodná slova správnými a utvo?te slovní spojení z oblasti marketingu a obchodu. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: marketing Rebuild the sentences  
V každém ?ádku s tematikou marketingu a obchodování je chyba. Najd?te ji a opravte. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Nahra?te chybná slova správnými a utvo?te slovní spojení z oblasti investic a burzy. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Rebuild the sentences  
P?i?a?te výrazy k jejich definicím - oblast investic a burzy. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Put in the words from the wordlist  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti atletiky ( US = track and field events). Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.