www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te odpovídající slova francouzského p?vodu. Nepoužívejte francouzskou diaktiriku ( nap?. naive not näive) Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Fill in the empty spaces  
Dopl?te slova francouzského p?vodu k jejich anglickým ekvivalent?m. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Put in the words from the wordlist  
Dopl?te slova francouzského p?vodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Crossword  
Opravte pravopisné chyby u slov francouzského p?vodu. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo z oblasti nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Napište vhodné slovo spojené s tématem nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Dokon?ete podmínkové v?ty. (citáty) Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob multiple choice  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Opravte všechny pravopisné chyby. Proficiency gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zvolte správný zp?sob jak dokon?it v?ty se slovesy v trpném rodu. Advanced gramatika: trpný rod multiple choice  
Opravte chyby ve tvarech trpného rodu. Advanced gramatika: trpný rod Rebuild the sentences  
Dopl?te vhodná slova do následujících r?ení o práci. Proficiency b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Zvolte vhodnou p?edložku a utvo?te frázová slovesa používaná v oblasti obchodu. Proficiency slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.