www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'VYJÁD?ENÍ ?ASU'

vyjád?ení ?asu, m??ení ?asu, ?asové údaje, ?etnost a pravidelnost
 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo související s v?kem. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu multiple choice  
Vyberte správné slovo v souvislosti s v?kem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu Fill in the empty spaces  

'VYJÁD?ENÍ ?ASU'
vyjád?ení ?asu, m??ení ?asu, ?asové údaje, ?etnost a pravidelnost 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.