www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'SPORTY A HRY'

olympijské i neolympijské disciplíny, atletika, mí?ové hry, zimní a letní sporty, volný ?as, rekreace
 
Zadání Úrove?   Test    
Jak nazýváme osoby p?sobící ve sfé?e sport? a sportovních her? Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Pou?ijte vhodné slovo z oblasti karetních her. V?ty za?ínejte KAPITÁLKAMI. Proficiency b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti sport? a sportovních her. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  
Uve?te správné anglické slovo a utvo?te slovní spojení z oblasti atletiky ( US = track and field events). Advanced b?žná slovní zásoba: sporty a hry Fill in the empty spaces  

'SPORTY A HRY'
olympijské i neolympijské disciplíny, atletika, mí?ové hry, zimní a letní sporty, volný ?as, rekreace 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.