www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'?ÍSLOVKY'

desetinná ?ísla, ?adové ?íslovky, matematické výrazy, symbolika, zápis ?ísel
 
Zadání Úrove?   Test    
Napište ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd.) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Napište ?íslice. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Vyberte ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Dopl?te slova z nabídky. Tip: twenty-seven ( používejte poml?ku mezi dv?ma desítkami a jednotkami) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Dopl?te následující ?adové ?íslovky. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Dopište ?ísla. ( slova odd?lujte podle pot?eby mezerou nebo pomlkou: nine hundred ALE twenty-six) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Napište ?ísla. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné slovo k ozna?ení daných ?íslic. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  

'?ÍSLOVKY'
desetinná ?ísla, ?adové ?íslovky, matematické výrazy, symbolika, zápis ?ísel 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.