www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'OSOBNOST A CHARAKTERISTIKA'

p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti, charakter a osobnost
 
Zadání Úrove?   Test    
Napište p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Dopl?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. ( používejte velká písmena u jmen) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Utvo?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu.(Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 slovo) Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Uve?te slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. (Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 word) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Napište p?íjmení osob tak,aby vystihovala jejich vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Put in the words from the wordlist  
Opravte p?ídavná jména, vystihující vlastnosti popisované osoby. ( Chyby jsou r?zného charakteru, nejen pravopisné!) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Rebuild the sentences  
Vyberte p?ídavné jméno , vystihující vlastnostni popisované osoby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Fill in the empty spaces  

'OSOBNOST A CHARAKTERISTIKA'
p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti, charakter a osobnost 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.