www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'TVO?ENÍ SLOV'

p?edpony, p?ípony, složeniny - sloves, podstatných jmen, p?ídavných jmen
 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodnou p?edponu a vytvo?te odpovídající slovo. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Dopl?te p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Nápov?da vám pom?že. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Advanced b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Vysv?tlivky vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte správné slovo k vytvo?ení slovních spojení ( anglické kolokace ) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodnou p?edponu, ozna?ující ?íslo nebo po?et. Definice výraz? vám pomohou. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. P?ipojený výklad termínu vám pom?že. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení ( = kolokace), které odpovídá dané definici. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te p?edponu ozna?ující ?íslo nebo množství. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem ke slovu v závorce. Kontext v?ty vám napoví. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijte vhodné slovo a vytvo?te ustálené slovní spojení ( anglické kolokace ). Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Použijfe vhodnou p?edponu, která ozna?uje ?íslo nebo po?et. P?ipojená definice termínu vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te ke slovnímu základu p?edponu, která je synonymem slova v závorce. Uvedená definice termínu vám pom?že. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Užijte vhodné slovo k vytvo?ení slovního spojení, které odpovídá uvedené definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  

'TVO?ENÍ SLOV'
p?edpony, p?ípony, složeniny - sloves, podstatných jmen, p?ídavných jmen 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.