www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'RODINA'

narození, manželství, smrt, ?lenové rodiny, p?íbuzenské vztahy, generace p?edk? a potomk?
 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te správné slovo a vytvo?te slovní spojení spojené s tématem rodinné vztahy. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Dopl?te slova související se svatbou. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?te vhodná slova v souvislosti s manželským stavem. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodná slova související s manželským stavem. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina multiple choice  
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slova ve v?tách. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Dopl?te názvy ?len? rodiny. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Fill in the empty spaces  

'RODINA'
narození, manželství, smrt, ?lenové rodiny, p?íbuzenské vztahy, generace p?edk? a potomk? 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.