www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'ZEM? A NÁRODNOSTI'

jazyky, zem?pis, národnosti, obyvatelstvo
 
Zadání Úrove?   Test    
Každá skupinka slov obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte.( zem?, národnosti, jazyky) Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te k t?mto slov?m názvy evropských zemí. Za názvy zemí následují p?ídavná jména, státní p?íslušník a název jazyka. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: zem? a národnosti Fill in the empty spaces  

'ZEM? A NÁRODNOSTI'
jazyky, zem?pis, národnosti, obyvatelstvo 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.