www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'P?ÍDAVNÁ JMÉNA'

vlastnosti, komparativy, superlativy, složená p?ídavná jména, p?ívlastky, stup?ovaná p?ídavná jména
 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodnou p?edložku ( záporku ) , abyste utvo?ili antonymum (=slova opa?ného významu) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Použijte správnou p?edložku ( záporku ) a utvo?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
P?i?a?te p?ídavná jména k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Vyberte správné p?ídavné jméno ke každé definici. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Uve?te ke slovu?m v závorce slova opa?ného významu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova opa?ného významu k daným p?ídavným jmén?m. Definice vám pomohou. Advanced b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te p?ídavná jména opa?ného výzmanu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te p?ídavné jméno opa?ného významu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te opozitum následujících p?ídavných jmen. Definice vám napoví. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Uve?te opozita k následujícím p?ídavným jmén?m. Definice vám pomohou . Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
P?ipojte vhodnou p?edponu a utvo?te antonyma t?chto p?ídavných jmen. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Utvo?te opozita daných p?ídavných jmen.P?ipojená definice pom?že vysv?tlit a osvojit novou slovní zásobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodná p?ídavná jména. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Najd?te p?ídavné jméno podle významu: neochotný se p?izp?sobit. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
P?i?a?te p?ídavná jména k jejich definicím. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  

'P?ÍDAVNÁ JMÉNA'
vlastnosti, komparativy, superlativy, složená p?ídavná jména, p?ívlastky, stup?ovaná p?ídavná jména 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.