www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'AKCE A ?INNOSTI'

slovesa vyjad?ující pohyby a d?je, popisující lidské ?innosti,
 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte vhodné sloveso, vyjad?ující popisovanou ?innost. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
V n?kterých uvedených slovech a /nebo jejich definicích jsou chyby. N?které jsou správné. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Slovesa použijte ve v?tách. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
P?i?a?te daná slovesa k jejich definicím. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Opravte chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte daná slovesa a utvo?te frázová slovesa související s tematikou obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Put in the words from the wordlist  
Použijte vhodná slovesa k utvo?ení frázových sloves ve výrazech z oblasti obchodu. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: obchodní idiomy Fill in the empty spaces  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t . Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte z daných sloves ta správná k utvo?ení smysluplných v?t. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete v?ty se slovesem v trpném rodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte slovesa a tvo?te smysluplné v?ty. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Vyberte a dopl?te slovesa tak, abyste utvo?ili smysluplné v?ty. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  

'AKCE A ?INNOSTI'
slovesa vyjad?ující pohyby a d?je, popisující lidské ?innosti, 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.