www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika Okolí m?sta) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Fill in the empty spaces  
Opravte všechny pravopisné chyby ve slovech souvisejících s životem ve m?st?. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Rebuild the sentences  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Fill in the empty spaces  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Opravte všechny pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Put in the words from the wordlist  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Pomocí p?edpon upravte slova a použijte je ve v?tách. Upper intermediate unspecified type: Fill in the empty spaces  
Dopl?te do mezer nejvhodn?jší slova . Lower intermediate unspecified type: multiple choice  
Opravte všechny pravopisné chyby. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slova s pomocí p?edpon. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Opravte slova v závorkách. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te vhodné slovo. Utvo?íte ho pomocí p?edpon UNDER-, OVER-, SUPER-, atd. Upper intermediate unspecified type: Crossword  
Slova z nabídky použijte ve v?tách. Lower intermediate unspecified type: Put in the words from the wordlist  
Slova v závorce dejte do správného tvaru pomocí p?edpony a dokon?ete v?ty. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.