www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení s volbou z více odpov?dí

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te slova ozna?ující ?ásti t?la od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo multiple choice  
Vyberte vhodnou p?edponu a dokon?ete slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Vyberte ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Beginner's English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti multiple choice  
Vyberte p?ídavné jméno , vystihující vlastnostni popisované osoby. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte slovo, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika multiple choice  
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Dopl?te v?ty. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Dokon?et v?tu nejlepším zp?sobem. Pre-intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Upper intermediate gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné multiple choice  
Vyberte vhodná slova související s manželským stavem. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina multiple choice  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Další cvi?ení:
 7   6   5   4   3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.