www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení s volbou z více odpov?dí

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte správnou odpov??. Beginner's English gramatika: množné ?íslo multiple choice  
Napište správné slovo. ( základy) Pre-intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance multiple choice  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: vyjád?ení ?asu multiple choice  
Dopl?te do v?t vhodná slova ( koncerty a divadlo) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava multiple choice  
Napište správný název mlád?te daných zví?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte slova opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Které druhy ovoce a zeleniny jsou popsány? Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Vyberte vhodné slovo z oblasti nakupování. Advanced b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí multiple choice  
Vyberte správné slovo a utvo?te frázi. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
Dopl?te slova do v?t. ( tematika M?sto) Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at multiple choice  
Dopl?te do mezer nejvhodn?jší slova . Lower intermediate unspecified type: multiple choice  
Vyberte správné slovo k ozna?ení daných ?íslic. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Vyberte do v?t správná slova. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony multiple choice  
Vyberte správné slovo. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin multiple choice  
Další cvi?ení:
 7   6   5   4   3   2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.