www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 Cvi?ení anglické gramatiky a sloví?ek - témata.


Stávající nabídka test?

Pokud nem?žete najít, co byste rádi, pak si ur?it? vytvo?te záložku naší webové stránky a navštivte nás pozd?ji. Nová cvi?ení jsou dopl?ována každý týden.
P?ipravujeme

Anglická slovní zásoba pro studenty ESL/EFL - témata:

akce a ?innosti slovesa vyjad?ující pohyby a d?je, popisující lidské ?innosti,  
?íslovky desetinná ?ísla, ?adové ?íslovky, matematické výrazy, symbolika, zápis ?ísel  
frázová slovesa frázová slovesa typu sloveso + p?edložka ( take off, give up )  
lidské t?lo lidské t?lo od hlavy až k pat?, anatomie ?lov?ka, životn? d?ležité orgány  
m?sto a okolí m?stské ?ásti a slova popisující místo, orientace ve m?st?, krajina  
obchod každodenní slovní zásoba b?žná v oblasti obchodu a financí  
oble?ení d?tské oble?ení, pánská a dámská konfekce, sportovní od?vy  
osobnost a charakteristika p?ídavná jména popisující lidské vlastnosti, charakter a osobnost  
práce zam?stnání, obchod, pr?mysl, výrobní vztahy, profese  
p?ídavná jména vlastnosti, komparativy, superlativy, složená p?ídavná jména, p?ívlastky, stup?ovaná p?ídavná jména  
rodina narození, manželství, smrt, ?lenové rodiny, p?íbuzenské vztahy, generace p?edk? a potomk?  
slova cizího p?vodu cizi slova a výrazy p?evzaté z francouzštiny, latiny, ?e?tiny..... které jsou sou?ástí každodenní angli?tiny  
sporty a hry olympijské i neolympijské disciplíny, atletika, mí?ové hry, zimní a letní sporty, volný ?as, rekreace  
sv?t rostlin zem?d?lství, p?íroda, lesnictví, ovoce, zelenina, p?stitelství  
sv?t zví?at domestikovaná zví?ata, voln? žijící druhy, druhy zví?at, anatomie  
tvo?ení slov p?edpony, p?ípony, složeniny - sloves, podstatných jmen, p?ídavných jmen  
um?ní a zábava hudba, divadlo, televize, tanec, klasické um?ní, výtvarné um?ní, jevištní um?ní, humor, literatura  
vyjád?ení ?asu vyjád?ení ?asu, m??ení ?asu, ?asové údaje, ?etnost a pravidelnost  
zákony a p?edpisy zlo?in a trest, dodržování a porušování zákon?, p?edpisy a na?ízení, soudnictví a soudní p?ípady  
zem? a národnosti jazyky, zem?pis, národnosti, obyvatelstvo  

Nabídka cvi?ení anglické gramatiky - p?ehled u?iva

budoucí ?asy budoucí prostý, budoucí pr?b?hový, p?edp?itomný prostý a pr?b?hový 
?leny správné používání ?len? a/an/the 
frázová slovesa fráze typu sloveso + p?edložka (take off, give up) 
minulé ?asy minulý prostý, minulý pr?b?hový, p?edminulý prostý a pr?b?hový 
množné ?íslo pravidelné a nepravidelné tvo?ení množného ?ísla podstatných jmen ( man-men, ox-oxen, fish-fish) 
modální slovesa must, can, may, would, should, could, might, ought to, have to, need, mustn't (p?ítomnost a minulost) 
po?itatelné/nepo?itatelné many/much 
podmi?ovací zp?sob podmínka p?ítomná, minulá, budoucí a tzv. nulová ( druhy vedlej?ích v?t podmi?ovacích - typ I-II-III -0 ) 
pomocná slovesa jak a kdy používat pomocná slovesa (do, did, have, be) 
pravopis cvi?ení zam??ená na otestování ?tení, pravopisu a interpunkce, psaní velkých písmen, interpunk?ní znaménka 
p?edložky p?edložky místní a ?asové ( at, in, on, after, before, under, by, to, with, without, over, below ) 
p?ídavná jména stup?ování - komparativ ( 2. stupe?) a superlativ ( 3. stupe?) , stup?ování pravidelných a nepravidelných tvar? p?ídavných jmen 
p?ítomné ?asy p?ítomný prostý, p?ítomný pr?b?hový, p?edp?itomný prostý a pr?b?hový 
r?zné smíšené nebo nedefinovatelné , ( nej?ast?jší chyby v anglické gramatice ) 
slovesné ?asy p?ítomný, minulý, budoucí ( mix ) 
sloveso+ing / sloveso+infiniti GERUNDIUM nebo INFINITIV? - need to go, like fishing, want to eat, stopped to eat, stopped eating 
sloveso+p?edložka look out 
some/any složeniny n?kdo, kdokoliv,nikdo, n?co, cokoliv, n?kde, kdekoliv ( v otázce a záporu ) 
trpný rod trpný rod ve všech ?asech p?ítomných, minulých a budoucích 
tvo?ení otázek tvo?ení tázacích v?t v angli?tin? - r?zné ?asy 
vazba there is / there are používání vazby there is/there are ve všech ?asech - p?ítomném, minulém, budoucím 
zájmena zájmena osobní nesamostatná, zájmena osobní samostatná 

Slovní zásoba obchodní angli?tiny - témata:

lidské zdroje vedení personálu, zam?stnání a kariéra, zdraví a jistoty, nábory, výrobní vztahy 
marketing cenová politika, prodej, obchody 
obchodní idiomy idiomatické výrazy, složená slova a frázová slovesa používaná v obchodní angli?tin? 
obchodní právo autorské právo, morálka 
ú?etnictví a finance b?žná a mén? používaná slova ve sfé?e ú?etnictví a financí 
zásoby, akcie a p?evzetí fúzování, burza cenných papír? a vše související, finan?ní investice 
Stávající nabídka test?:

P?ipravujeme následující interaktivní online cvi?ení:

Anglická slovní zásoba pro studenty ESL/EFL - témata:

dopravní prost?edky a cestování druhy dopravních prost?edk?, doprava, sou?ástky a p?íslušenství Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
idiomy b?žné i neobvyklé idiomy používané v každodenní angli?in? Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
informatika telekomunikace, po?íta?e, vysílání, internet Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
jídlo a pití va?ení, stravování, pití, pokrmy a nápoje, chut? a v?n?, recepty, kucha?ské um?ní Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
komunikace mezi lidmi psaný a mluvený jazyk, ?e? t?la, sd?lovací prost?edky Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
materiál a struktura r?zné druhy materiál? a struktur v každodenní angli?tin? Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
naho?e a dole - Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
nálady slova vyjad?ující lidskou náladu a postoje Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
osobní finance slova spojená s osobními financemi v každodenní angli?tin? Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
politika a ekonomie makroekonomie, válka, mír, nezam?stnanost, vládní systém, volby, mezinárodní politika Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
pravd?podobnost - nutnost normalita, nezbytnost, pravd?podobnost - vyjád?ení pravd?podobnosti Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
p?í?ina a následek co je p?í?inou a to je výsledkem Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
problematická slova špatní p?átele - b?žné chyby, kterých se nej?ast?jí dopouští studenti ESL/EFL Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
stanoviska a p?esv?d?ení vyjád?ení názoru, stanoviska, p?esv?d?ení, poznávání a pochopení Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
stavby a stavebnictví r?zné typy budov a jejich ?ásti, interiér, konstrukce Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
tvary r?zné tvary a formy, užívané v b?žné angli?tin? Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
USA versus UK English seznamte se s rozdíly mezi americkou/kanadskou angli?tinou a angli?tinou ve Velké Británii Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
v?ci kolem nás nábytek, domácnost, objekty související s každodenními ?innostmi, ná?adí, pom?cky Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
velikost, množství, rozm?ry, míry jak popsat objekt pomocí p?íslušných p?ídavných jmen Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
zdraví a nemoci první pomoc, nemocnice a léka?i, druhy nemocí a jejich lé?ba, užite?né fráze Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
Zem? a vesmír kosmor, astronomie, mapy, otázky životního prost?edí, po?así, podnebí a meteorologie, geologie Bude k dispozici v nejbližší dob?! 

Nabídka cvi?ení anglické gramatiky - p?ehled u?iva:

Slovní zásoba obchodní angli?tiny - témata:

bankovnictví pen?žní záležitosti,m?na Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
doprava a distribuce Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
informatika po?íta?e, zpracování údaj? spojených se sv?tem obchodu Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
mezinárodní obchody export Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
osobní finance nejpoužívan?jší slova v otázce pen?z a financí Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
písemná komunikace p?ehledy, poznámky a zprávy, porozum?ní obchodním pojm?m Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
pojišt?ní slova a výrazy spojené se sv?tem pojiš?ovnictví Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
reklama zjist?te, co reklamní spole?nosti používají jako obchodní triky Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
?ešení problém? stížnosti a omluvy Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
sch?ze jazyk používaný na sch?zích Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
tovární výroba postupy a ?ízení, pr?mysl Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
ú?ady, kancelá? administrativa, management, kancelá?ská praxe Bude k dispozici v nejbližší dob?! 
vláda a politika makroekonomika, dan?, centrální bankovní systém, spole?nosti, nezam?stnanost Bude k dispozici v nejbližší dob?! Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.