www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'VAZBA THERE IS / THERE ARE'

používání vazby there is/there are ve všech ?asech - p?ítomném, minulém, budoucím
 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správné ?asy: minulý prostý (present simple) nebo p?edp?ítomný (present perfect) Advanced gramatika: vazba there is / there are Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby vazbu THERE IS/ THERE ARE. Beginner's English gramatika: vazba there is / there are Fill in the empty spaces  

'VAZBA THERE IS / THERE ARE'
používání vazby there is/there are ve všech ?asech - p?ítomném, minulém, budoucím 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.