www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Procvi?ení základ? angli?tiny

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Opravte pravopisné chyby. Elementary English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Kdo d?lá co? Dejte slova do v?t. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Put in the words from the wordlist  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Všechny v?ty obsahují gramatickou chybu. Najd?te a opravte ji. Elementary English gramatika: r?zné Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby. Elementary English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te A / AN nebo nic ( -) do mezer. Elementary English gramatika: ?leny Fill in the empty spaces  
Kdo d?lá tyto v?ci? Beginner's English b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Použijte slova z nabídky. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Dokon?ete v?tu nejlepším zp?sobem. Elementary English gramatika: po?itatelné/nepo?itatelné Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slova související s manželským stavem. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina multiple choice  
Každá v?ta obsahuje pravopisnou chybu. Opravte ji. Elementary English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova související se svatbou. Elementary English b?žná slovní zásoba: rodina Put in the words from the wordlist  
Další cvi?ení:
 7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.