www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
K?ížovky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te slova týkající se rostlin. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Dopl?te vhodná slova - ?ásti obli?eje od krku nahoru. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: lidské t?lo Crossword  
Napište ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd.) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Elementary English b?žná slovní zásoba: práce Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. (Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 word) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Utvo?te p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu.(Mr ___ knows what he wants and goes for it.) (1 slovo) Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Napište p?ídavné jméno, které vystihuje popisovanou osobu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: osobnost a charakteristika Crossword  
Uve?te p?vodní slovo t?chto zkratek. Pro každé slovo máte nápov?du. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Napište slova, ze kterých vznikly dané zkratky. (nap?. tv = television) Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?te správnou p?edponu. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Najd?te p?ídavné jméno podle významu: neochotný se p?izp?sobit. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Ur?ete význam slova: trapné situace. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Vyberte vhodná p?ídavná jména. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Další cvi?ení:
2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.