www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
K?ížovky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
P?ídavná jména - dopl?te opozita a získáte 3 p?ídavná jména Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Crossword  
Dopl?te slova francouzského p?vodu. Proficiency b?žná slovní zásoba: slova cizího p?vodu Crossword  
Napište do mezer správné finan?ní pojmy. ( základy) Lower intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: ú?etnictví a finance Crossword  
Vyberte správné slovo související s v?kem. Elementary English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Dopl?te k?ížovku a slova napište do v?t - téma koncerty a divadlo. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: um?ní a zábava Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Názvy zví?ecích mlá?at. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Napište slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Ovoce a zelenina. Elementary English b?žná slovní zásoba: sv?t rostlin Crossword  
Dopl?te správné slovo. Elementary English b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  
P?i?a?te k definicím správné výrazy. Vznikne tak nová fráze. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Zadání Úrove?   Test    
Vyberte nejvhodn?jší slovo a dokon?ete v?ty. ( tematika M?sto) Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: m?sto a okolí Crossword  
Napište název popisovaného zví?ete. Lower intermediate b?žná slovní zásoba: sv?t zví?at Crossword  
Dopl?te vhodné slovo. Utvo?íte ho pomocí p?edpon UNDER-, OVER-, SUPER-, atd. Upper intermediate unspecified type: Crossword  
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Dopl?te do v?t slova tvo?ená p?edponami a vepište je do k?ížovky. Z tajenky získáte název onemocn?ní. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: p?edpony Crossword  
Další cvi?ení:
 2  1 Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.