www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro úplné za?áte?níky

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Napište anglické ?íslovky. Používejte jen malá písmena. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Dopište ?ísla. ( slova odd?lujte podle pot?eby mezerou nebo pomlkou: nine hundred ALE twenty-six) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Dopl?te následující ?adové ?íslovky. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Fill in the empty spaces  
Dopl?te A /AN. Beginner's English gramatika: ?leny Fill in the empty spaces  
Dopl?te podle pot?eby vazbu THERE IS/ THERE ARE. Beginner's English gramatika: vazba there is / there are Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby. Slova odd?lujte. Beginner's English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Dopl?te slova z nabídky. Tip: twenty-seven ( používejte poml?ku mezi dv?ma desítkami a jednotkami) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Vyberte ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky multiple choice  
Opravte pravopisné chyby. Beginner's English gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Napište ?íslice. Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Napište ?adové ?íslovky. ( 1st, 2nd atd.) Beginner's English b?žná slovní zásoba: ?íslovky Crossword  
Kdo d?lá co? Vyberte správnou odpov??. Beginner's English b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti multiple choice  
Kdo d?lá tyto v?ci? Beginner's English b?žná slovní zásoba: práce Fill in the empty spaces  
Vyberte vhodná slova související s manželským stavem. Beginner's English b?žná slovní zásoba: rodina multiple choice  
Dopl?te much/many nebo few/a little. Beginner's English unspecified type: Fill in the empty spaces  
Další cvi?ení:
 3  2  1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.