www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 


Welcome!
Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé

M?žete procvi?ovat angli?tinu pomocí interaktivních cvi?ení. Registrovaní mají vlastní stránku s p?ehledem pr?b?hu svého studia a mohou dostávat interaktivní úkoly do své emailové schránky. U?itelé mohou tvo?it virtuální t?ídy pro své žáky.

 
Zadání Úrove?   Test    
Dopl?ujte slovesa a dokon?ujte citáty známých lidí. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: akce a ?innosti Put in the words from the wordlist  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Advanced gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Najd?te gramatické chyby v podmi?ovacích zp?sobech v následujících citátech. Upper intermediate gramatika: podmi?ovací zp?sob Rebuild the sentences  
Každý citát obsahuje chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Uve?te p?ídavné jméno, které vzniklo z daných podstatných jmen. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopl?te v?ty za pomocí slov v závorce, k nimž p?idáte vhodnou p?edponu. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony arch-, mega-, under-, hyper-, sub - vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Dopln?ním vhodné p?edpony vytvo?te nové slovo. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Zadání Úrove?   Test    
Slova v závorce použijte ve v?tách obsahujících trpný rod . ( podmi?ovací v?ty) Upper intermediate gramatika: trpný rod Fill in the empty spaces  
Opravte všechny pravopisné chyby u t?chto p?ídavných jmen a jejich definic. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Rebuild the sentences  
Utvo?te p?ídavná jména z následujících podstatných jmen. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Fill in the empty spaces  
Ur?ete význam slova: trapné situace. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov Crossword  
Vyberte vhodná slova k dokon?ení v?t. Upper intermediate b?žná slovní zásoba: tvo?ení slov multiple choice  
Další cvi?ení:
 12   11   10   9   8   7   6   5  4  3   2   1  Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.