www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'PRAVOPIS'

cvi?ení zam??ená na otestování ?tení, pravopisu a interpunkce, psaní velkých písmen, interpunk?ní znaménka
 
Zadání Úrove?   Test    
Opravte pravopisné chyby v uvedených slovech a jejich definicích. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby ve slovech nebo jejich vysv?tlivkách. V každém ?ádku je JEDNA chyba. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Odstra?te pravopisné chyby. Každý ?ádek obsahuje jednu chybu. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
A jejda - chyba! Najd?te a opravte pravopisnou chybu v ozna?ení osob a v popisu jejich zam?stnání. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
V n?kterých uvedených slovech a /nebo jejich definicích jsou chyby. N?které jsou správné. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
V každém ?ádku je jedna chyba. Najd?te a opravte ji. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
V každém ?ádku je jedna pravopisná chyba. Najd?te ji a opravte. Lower intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Najd?te chyby a opratve je. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Každý rádek obsahuje pravopisnou chybu. Najd?te ji a opravte. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Zadání Úrove?   Test    
Opravte všechny pravopisné chyby v uvedených slovech a definicích. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Najd?te pravopisnou chybu v t?chto podstatných jménech a jejich definicích. N?které ?ádky jsou bez chyb. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte všechny pravopisné chyby v následujícíh slovech a definicích. N?které ?ádky jsou bez chyby. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby v uvedených v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Advanced gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Opravte pravopisné chyby v t?chto v?tách z oblasti Lidských zdroj?. Pre-intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  

'PRAVOPIS'
cvi?ení zam??ená na otestování ?tení, pravopisu a interpunkce, psaní velkých písmen, interpunk?ní znaménka 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.