www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'BUDOUCÍ ?ASY'

budoucí prostý, budoucí pr?b?hový, p?edp?itomný prostý a pr?b?hový
 
Zadání Úrove?   Test    
Použijte k vyjád?ení budoucího ?asu slovesa v závorce ve tvaru budoucího prostého ?asu (will ) nebo pomocí vazby going to. Pre-intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte k vyjád?ení budoucího d?je pomocí ?asu budoucího prostého nebo vazby going to ( will vs. going to) Elementary English gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte v ?ase p?ítomném pr?b?hovém nebo budoucím prostém. Pre-intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Pomocí sloves v závorce vyjád?ete budoucí d?j prost?ednictvím will+infinitiv ( budoucí prostý) nebo pomocí will be +ing ( budoucí pr?b?hový). Upper intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  
Slovesa v závorce použijte pro vyjád?ení budoucího d?je pomocí will nebo going to. Lower intermediate gramatika: budoucí ?asy Fill in the empty spaces  

'BUDOUCÍ ?ASY'
budoucí prostý, budoucí pr?b?hový, p?edp?itomný prostý a pr?b?hový 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.