www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'P?ÍDAVNÁ JMÉNA'

stup?ování - komparativ ( 2. stupe?) a superlativ ( 3. stupe?) , stup?ování pravidelných a nepravidelných tvar? p?ídavných jmen
 
Zadání Úrove?   Test    
Napište slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Crossword  
Dopl?te do seznamu slova opa?ného významu. Elementary English b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Vyberte slova opa?ného významu. Pre-intermediate b?žná slovní zásoba: p?ídavná jména multiple choice  
P?i?a?te k sob? opozita. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Dopl?te opozita. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Put in the words from the wordlist  
Zadání Úrove?   Test    
Napište opozita uvedených slov. Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Fill in the empty spaces  
P?ídavná jména - dopl?te opozita a získáte 3 p?ídavná jména Beginner's English gramatika: p?ídavná jména Crossword  

'P?ÍDAVNÁ JMÉNA'
stup?ování - komparativ ( 2. stupe?) a superlativ ( 3. stupe?) , stup?ování pravidelných a nepravidelných tvar? p?ídavných jmen 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.