www.nonstopenglish.com - Free interactive on-line and email exercises  
UNIQUE EDUCATIONAL TOOL FOR ESL/EFL LEARNING AND TEACHING
Zobacz tê stronê po polsku Espanol Deutsch Srbski Bosanski Horvatski Portugese Slovensky Finnish View this page in English
 
'ZÁSOBY, AKCIE A P?EVZETÍ'

fúzování, burza cenných papír? a vše související, finan?ní investice
 
Zadání Úrove?   Test    
P?i?a?te výrazy k jejich definicím - oblast investic a burzy. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Put in the words from the wordlist  
Vyberte vhodná slova a vytvo?te výrazy spojené s tematikou investic a burzy. Pou?ijte KAPITÁLKY na za?átku v?t. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Put in the words from the wordlist  
Opravte pravopisné chyby v t?chto v?tách, které souvisí s tematikou investic a burzy. Upper intermediate gramatika: pravopis Rebuild the sentences  
Nahra?te chybná slova správnými a utvo?te slovní spojení z oblasti investic a burzy. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Rebuild the sentences  
Vyberte vhodné slovo k vytvo?ení slovních spojení v souvislosti s investicemi a burzou. Upper intermediate slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí multiple choice  
Zadání Úrove?   Test    
Utvo?te slovní spojení z oblasti Investice a burza. Advanced slovní zásoba k obchodní angli?tin?: zásoby, akcie a p?evzetí Fill in the empty spaces  

'ZÁSOBY, AKCIE A P?EVZETÍ'
fúzování, burza cenných papír? a vše související, finan?ní investice 
Pro snadnou orientaci:
Domovská stránka | Vybrat cvi?ení | Cvi?ení pro úplné za?áte?níky | Procvi?ení základ? angli?tiny | Cvi?ení pro mírn? pokro?ilé | Cvi?ení pro st?edn? pokro?ilé | Cvi?ení pro pokro?ilé | Cvi?ení pro zna?n? pokro?ilé | Cvi?ení pro náro?né | Gramatická cvi?ení | Procvi?ení slovní zásoby | Cvi?ení z obchodní angli?tiny | K?ížovky | Cvi?ení s volbou z více odpov?dí | Dopl?te slovo do v?ty | Vyberte slova z nabídky | O nás | Virtuální t?ídy| References


Copyright © NonStopEnglish.com | Privacy Policy | Contact Us


Co nabízí nonstopenglish.com?
M?žete procvi?ovat anglickou gramatiku a sloví?ka pomocí interaktivních test?. Nová slova se nau?íte snadno. Testy se d?lí podle jazykových úrovní. Nechybí soubory cvi?ení z obchodní angli?tiny. U?itelé mohou tisknout cvi?ení obdržená e-mailem.